Banner
menu
     
Stadhuis Roermond

Stichting Stadsbeiaard Roermond

 

De Stichting Stadsbeiaard Roermond is opgericht op 24 januari 1992 bij notariële akte.

De stichting heeft ten doel:
1. het in stand houden en onderhouden van de beiaard op het stadhuis van Roermond;
2. het doen bespelen van de beiaard door een beiaardier;
3. het organiseren van festiviteiten rondom de beiaard;
Voorts het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in direct of indirect verband staan, alles in de meest uitgebreide zin des woords.

De stichting is eveneens opgericht om de realisatie van de genoemde doelen structureel veilig te stellen en onafhankelijk te maken van het gemeentelijke budget en de politieke prioriteiten die de gemeenteraad daarin toekent. Op 12 juli 1992 tekenen gemeente en stichting een intentieverklaring waarin het totale beheer en onderhoud van de beiaard wordt overgedragen aan de stichting. Om doelrealisatie mogelijk te maken dient het stichtingsbestuur het eigen vermogen in takt te houden en wel in een omvang dat uit het rendement de jaarlijkse exploitatiekosten gedekt kunnen worden. Zonodig draagt het bestuur zorg voor aanvullende middelen in de vorm van donaties en/of stelt prioriteiten in de doelen op basis van de volgorde waarin deze in de statuten zijn opgesomd.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Daartoe stelt het bestuur een notitie op waarin de structuur en het beleid van de stichting wordt beschreven en vastgesteld. Download HIER het document 'Structuur en Beleid.
 

Het bestuur van de stichting Stadsbeiaard Roermond

Voorzitter

:

Leon Lokkart

Ere-voorzitter

:

Jan Daniels †

Vice-voorzitter

:

Leon Evers

Secretaris

:

Marianne Laarakkers-Koenigs

Penningmeester

:

Ruud Schulpen

Erelid

:

Hans Cremers †

Lid / toekomstig secretaris

:

Lilian Janssen

Lid

:

Ridsert Hoekstra

Lid

:

René Roosjen (PR)

Een door het College van B&W aangewezen bestuurslid of vervanger

 


 

* Fiscaal nummer Stichting Stadsbeiaard Roermond: 8008.33.302
* De stichting kent geen beloningsbeleid en verstrekt geen beloningen.

* Jaarrekening 2020 - download HIER

* Jaarverslag 2015 - download HIER
* Jaarrekening 2015 - download HIER

 

 

 

 

© STICHTING STADSBEIAARD ROERMOND.